KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI


Kişisel Verilerin Korunması hakkı temel insan hakkı olarak Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nin 8. ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 16. maddelerinde de yerini almıştır.

KVKK m.4, kişisel verilerin işlenmesi için uyulması gereken temel ilkeleri listelemektedir. Söz konusu ilkeler, Siliconmade Arge Yazılım Bilişim Anonim Şirketi (“ŞİRKET” veya Şirket) tarafından gerçekleştirilen tüm kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında dikkate alınmakta ve titizlikle uygulanmaktadır. Şirketin veri işleme süreçlerinde takip ettiği temel ilkeler şu şekildedir:

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: “ŞİRKET”, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması yükümlülüğünü yerine getirirken, hukukun genel ilkelerine, dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir.

Kişisel Verileri Doğru ve Güncel İşleme: “ŞİRKET” kişisel verilerin bireyler hakkında doğru ve güncel bilgileri sağlamasının, bireylerin haklarının korunması için büyük önem taşıdığının bilincindedir. İşlenmekte olan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak adına kendisinden beklenecek azami özeni göstermektedir.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla Kişisel Veri İşleme: KVKK veri işleme faaliyetlerinin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesini gerektirmektedir. “ŞİRKET” de bu ilke çerçevesinde faaliyetlerinin gerektirdiği belirli, açık ve meşru amaçlarla kişisel veri işleme faaliyetleri yürütmektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü İşleme: “ŞİRKET”, kişisel verileri yürüttüğü faaliyetler kapsamında belirlenen amaçları gerçekleştirmesine yetecek sınırlar dahilinde işlemektedir. “ŞİRKET” ihtiyaç olmayan kişisel verileri işlemekten kaçınarak sınırlı ve ölçülü olmak prensibine uygun hareket etmektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendiği Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: “ŞİRKET” tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, kişisel veri işleme şartlarının ortadan kalkmasına kadar geçecek süre boyunca muhafaza edilmektedir. Söz konusu amaçlar ortadan kalktığında, “ŞİRKET” tarafından ilgili kişisel verilerin muhafaza edilmesi işlemleri sonlandırılacaktır. Şirket bütün veri işleme süreçlerine ilişkin şeffaf biçimde tüm ilgili tarafları gereli dokümanlarla bilgilendirmektedir.

 

GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK/Kanun) gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyulması gerekli usul ve esasları düzenlemek maksadıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

1.         POLİTİKANIN AMACI

Siliconmade Arge Yazılım Bilişim Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (Politika), yürütülen faaliyetler esnasında işlenecek kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanarak hazırlanmıştır.

“Politika” hazırlanırken öncelikle “ŞİRKET” organizasyonu içinde çalışma birimlerinin hangi verileri, neden topladıkları ve bu verileri neden üçüncü kişilere aktardıklarını belirlemek ve Şirketin kişisel veri işleme usulünü anlamak temel ilke olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu Politika ile “ŞİRKET” organizasyonu içinde ve organizasyon dışında veri gizliliğinin korunması için alınacak idari ve teknik tedbirlerin neler olduğunu belirlemek, bu tedbirleri açıklamak ve verileri işlenen bireyleri bilgilendirmek, aydınlatmak hedeflenmektedir. 

2.         POLİTİKANIN KAPSAMI

“Politika” kapsamına “ŞİRKET” faaliyetleri sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak verileri işlenen tüm gerçek kişiler girmektedir.

İşbu “Politika” kapsamında “ŞİRKET” organizasyonunda yer alan işlem ve faaliyetler çerçevesinde işlenen veriler, verilerin kategorizasyonu, veri alıcı grupları, veri toplama hukuki sebebi ve yöntemi, verilerin aktarıldığı üçüncü kişi grupları, verilerin işleme süreleri, verilerin imha süreleri hakkında özelleştirilmiş bilgilere yer verilmiştir.

3.         TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Çerez (Cookıe): Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.

(İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Periyodik İmha: Kişisel verilerin işlenmesi için aranan şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika: Veri Sorumlusu tarafından oluşturulan kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası.

VERBİS: Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.       

 

4.         ŞİRKET KVKK YAPISI

             Bu Politika kapsamına giren kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu, Siliconmade Arge Yazılım Bilişim Anonim Şirketi’dir.

             Şirketimiz, KVKK uyum programı çerçevesinde, KVKK’ya uyumun sürekliliğini garanti edebilmek adına kişisel verilerin korunması süreçleri ile ilgili ayrı bir organizasyon tertip ederek, buna uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmiş, gerekli teçhizatı sağlamıştır. Bu çerçevede, Şirketimiz bünyesinde bir “Kişisel Verileri Koruma Komisyonu” kurulmuş ve İrtibat Kişisi görevlendirilmiştir.

4.1.      Kişisel Verileri Koruma Komisyonu

             Kişisel verileri koruma mevzuatına sürdürülebilir uyumu sağlama yönündeki kararlılığımızı göstermek ve kişisel verilerin korunması sistemimizin etkinliğini temin etmek amaçlarıyla Şirketimiz bünyesinde bir KVKK Komisyonu kurulmuştur. KVKK Komisyonu başkanı ve KVKK Komisyonu üyeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve görevlerini yürütür.

4.2.      İrtibat Kişisi

             Mevzuatın öngördüğü irtibat kişisi tayin etme yükümlülüğünü yerine getirebilmek adına, gerekli eğitimleri almış ve KVKK konusunda aranan yetkinliği haiz bir irtibat kişisi görevlendirilmiştir. İrtibat kişisinin başlıca sorumluluğu, mevzuatın öngördüğü üzere Kurul ve ilgili kişilerle veri sorumlusunun iletişimini sağlamak olup, irtibat kişisinin veri sorumlusunu temsil yetkisi bulunmamaktadır. İrtibat kişisi ayrıca KVKK Komisyonunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik çalışacaktır. İrtibat Kişisi, KVKK Komisyonunun organizasyonumuz dahilinde doğal üyesi olup, ihtiyaç halinde KVKK Komisyonunu toplantıya çağırır.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

i.                  İşlenme Amaçları

            Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen sınırlara riayet edilerek ve “ŞİRKET” ile ilgili mevzuatta gösterilen amaçları gerçekleştirmek için kullanılacaktır. İşleme amaçları şunlardır;

·         Şirkete özel ticari faaliyetlere ilişkin planlama ve geliştirme, işin icrası kapsamında;

o    Hukuken gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, yükümlülüklerin ifası,

o    Resmi kurumlara yapılan bildirimler,

o    Sözleşmelerin kurulması ve ifasına ilişkin faaliyetler

o    Müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrasına ilişkin faaliyetler

o    Sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler

o    Danışmanlık faaliyetlerinin takibi, planlanması ve icrası

o    Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası

o    Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası

o    Şirketin fiziksel ve elektronik/ağ güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası

 

·         Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;

o    Tedarikçi/iş ortağı /müşteri ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası

o    Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması ve icrası

o    Şirket dışı eğitim alma ve verme gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası

 

·         Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız için gereken çalışmaların ilgili birimlerce yapılması,                                                

·         Hizmet sonrası ve hizmet devam ederken talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında;

·         Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik faaliyetler,

·         Sözleşme ilişkisinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi

·         Şirketin ihtiyaç duyduğu alanlarda personel temini, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta gelmek üzere iş hayatını düzenleyen mevzuat kapsamında hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,               

·         Personele ilişkin maaş ödeme, harcırah temini, döner sermaye ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi vb. faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket içi yazışmaların yapılması,

·         Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı makamlarına kanunlarda gösterilen haller dahilinde bilgi-belge temini,                                  

·         Şirketteki organizasyon ve etkinlik (seminer, konferans, toplantı, eğitim, sempozyum vb.) yönetimi süreçlerinin işlerliğinin sağlanarak kamuoyuna duyurulması, Şirketin kamuoyunda bilinirliğinin sağlanması ve güncelliğinin korunabilmesi için internet sayfası ve sosyal medya hesaplarının güncel verilerle sürekliliğinin sağlanması, tanıtım ve reklam süreçlerinin yönetilmesi,

·         Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve yıllık birim faaliyet raporlarının oluşturulabilmesi amacıyla mevzuatta gösterilen usullerle arşiv tutulması,

·         Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

·         Bina, personel ve ziyaretçi güvenliğinin temini,           

·         Verilerin anonim hale getirilerek araştırma amacıyla istatistiki faaliyetlerde kullanılabilmesi,

·         KVKK kapsamında yapılacak ilgili kişi başvurularının alınması ve yanıtlanabilmesi.

 

ii.               İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

 

Kimlik Bilgileri : İsminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, personel sicil numaranız ve Şirket’e tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair bilgiler.

İletişim Bilgileri : İkamet adresiniz, işyeri adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, KEP adresi ile var ise Şirket’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

Çalışma ve Eğitim Bilgileriniz : Şirket’e başvuru (iş başvurusu, etkinliklere katılma başvurusu) için doldurmuş olduğunuz başvuru formu, kayıt evrakı kapsamında ve/veya Şirket e-posta adresine gönderilen iş başvuru formlarında yahut Şirket tarafından sağlanan çevrimiçi ya da fiziki başka başvuru usulleri kullanılmak suretiyle kimlik bilgileriniz, iş durumunuza ait bilgiler, iletişim bilgileriniz ile eğitim durumunuza ait (“Üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu, fizik bölümü mezunu” gibi) bilgileriniz ve geçmiş mezuniyet bilgileriniz, katıldığınız kurs/seminer bilgileriniz, sertifika bilgileriniz ile ulusal yahut uluslararası sınav sonuçlarınız.

Müşteri İşlem Bilgileri : kişiyle ilişkilendirilen bir talimat ve talebe bağlı, çağrı merkezi kayıtları, kredi kartı ekstresi, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb.

İşlem Güvenliği Bilgisi : internet sitesi şifre ve parola bilgileri vb.)

Risk Yönetimi Bilgisi : Kişisel Veri Sahibiyle ilişkilendirilen adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi izleme kayıtları vb.

Finansal Bilgi : yasal bir takip olması halinde resmi mercilerden gelen bilgi paralelinde kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.) ve muhasebe bilgisi ile buna ilişkin kayıtlar

Finansal/Mali Bilgileriniz : Maaş ve yan hakların ödenmesi, fazla ve yersiz alınan ödemelerin iadesi, döner sermayeden yapılacak ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, Şirket dışı görevlendirmelerde ödemelerin yapılabilmesi amacıyla edinilen; banka isim ve şube bilgisi, banka hesap no bilgisi, IBAN no bilgisi.

Görsel/İşitsel Bilgiler : Şirket’in düzenlediği konferans, seminer, tiyatro gösterisi, sergi, münazara ve benzeri etkinliklerde etkinlikle ilgili olarak; etkinliği tanıtmak, duyurmak, yaygınlaşmasını sağlamak gibi amaçlar için etkinliğin gerçekleştiği yerin ve katılanların durağan veya akan görüntüleri ve/veya sesleri ile Şirket merkez, şube ve temsilciliklerinde güvenliği sağlamak için kurulmuş olan kameraların sağladığı görsel/işitsel bilgiler. Söz konusu etkinliklerde elde edilen görsel/işitsel bilgiler Şirket faaliyetlerini aşmayacak ve etkinliğin amacı ile sınırlı olacak şekilde Şirket’in internet sitesinde, Şirket tarafından kullanılan sosyal paylaşım platformlarında, Şirket tarafından basılan eserlerde kullanılabilecektir. Yahut Şirket’in izniyle ve kontrolü altında basılmak/yayınlanmak üzere 3. kişilere (basımevi, yayıncı, kurum, kuruluş…) gönderilebilecektir. Bu kullanım usulü güvenlik kamera görüntülerini kapsamayacak olup, ilgili görsel/işitsel kişisel veriler kullanılmadan önce (Misalen; etkinliğin başında) katılımcılara ayrıca bilgilendirme yapılacak olup, açık rızaları alınacaktır.

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi : kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili Şirketimize yaptığı talep ve şikayetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler : Şirket bünyesinde mevzuat kaynaklı çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla çalıştırılan engelli ve hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve/veya güvenlik tedbiri uygulanmış kişilere ilişkin sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin özel nitelikli kişisel veriler işlenmektedir.

Şirket’in bu amaçlar haricinde başka herhangi bir doğrudan özel nitelikli kişisel veri işleme amacı olmamakla birlikte Şirket’e sunmuş olduğunuz kimlik belgesi, fotoğraflar yahut etkinlikler kapsamında durağan/akan görüntülerden elde edilen veriler kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din, kılık-kıyafet, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileriniz (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler) ile Şirket tarafından sağlanan bir evrakta ihtiyari olarak belirttiğiniz özel nitelikli sair bilgiler.

iii.       Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

            Kişisel verileriniz internet üzerinden iletilen kayıt/başvuru formları, alındı ve harcama belgeleri, etkinliklerde kullanılan görüntü ve ses kayıt cihazları, güvenlik kamera kayıtları ve ŞİRKET resmi e-mail adresi olan academy@siliconmade.com adresine siliconmadeacademyegitim@hs01.kep.tr  KEP adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.

            Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Şirketin sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması +90 850 272 7454numaralı hatların veya Şirkete ait diğer dahili numaraların aranması suretiyle de toplanmaktadır.

            Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://siliconmadeacademy.com adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir.  Çerez politikamıza https://siliconmadeacademy.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

iii.             Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

            KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda Şirket faaliyetinin KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Şirket kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;

 

Ø  İlgili kişinin açık rızasının bulunması,

Ø  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Ø  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Ø  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Ø  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Ø  Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Ø  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Ø  Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

            Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve Şirket temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

            KVKK’da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

Ø  İlgili kişinin açık rızasının bulunması,

Ø  Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak;

 

Ø  Kamu sağlığının korunması,

Ø  Koruyucu hekimlik,

Ø  Tıbbî teşhis,

Ø  Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

Ø  Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,

Ø  Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

6.         KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Yurtiçi aktarım: Bilindiği üzere, KVKK  8/2-a ve b maddesi gereğince kişisel verilerin KVKK 5/2 ve 6/3 maddesi kapsamında işlenmesi halinde açık rıza alınmaksızın yurtiçinde aktarılması mümkündür. “ŞİRKET” tarafından ilgili hükümler gözetilerek 3. kişilere aktarım yapılmakta olup, söz konusu hükümler kapsamına girilmemesi halinde ise ilgili kişilerin açık rızasına başvurulmaktadır.

Yurtdışı aktarım: “ŞİRKET” tarafından kural olarak yurtdışı aktarım yapılmamaktadır. Ancak, “ŞİRKET” tarafından işlenen veri ve belgelerin Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin ve/veya e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilmektedir. İlaveten özellikle yurtdışı organizasyon, etkinlik düzenlemelerinde, otel konaklamaları, vizelerin alınması, uçak biletlerinin alınması, yurtdışı etkinliğin yürütülmesi ve planlanmasında kişisel verilerin yurtdışına aktarılması zarureti bulunabilmektedir. Bu halde ise KVKK’nın 9. maddesi hükümlerine riayet edilmek suretiyle aktarım yapılacaktır.

            Kişisel verileriniz bu Politikada gösterilen amaçlar için ve buradaki vasıtalarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile sözleşmeli ürün ve veya hizmet alınan tedarikçiler, iş ortakları ve hissedarlar ile paylaşılmaktadır. Paylaşım yapılan tarafları gösteren tablo aşağıdadır:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanım

Amaç

İş Ortağı

Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

Hukuken şirketten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Hukuken şirketten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı

 

            Şirket amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapılmamaktadır. Örneğin; rızanız doğrultusunda elde etmiş olsak dahi IP adresi bilginiz veya araç plakanıza ait bilgiler yukarıda gösterilen kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere hiçbir 3. kişi ile paylaşılmamaktadır. Bu belirlemenin istisnası, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması, yahut bir suç soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesidir.

 

7.          İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK kapsamında ilgili kişi;

 

ü  Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ü  Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

ü  Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ü  Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ü  Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

ü  KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

ü  Kişisel Verilerinizin imhası veya düzeltilmesine ilişkin işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ü  Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

            Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

            Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını https://siliconmadeacademy.com  adresinde yayınlanan ya da “ŞİRKET” merkezinden temin edebilecekleri başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletebilirler.

            Başvuru usulünde “ŞİRKET” Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında işlemlerini yürütmektedir. Bu kapsamda başvurunun adı geçen tebliğin 5. maddesine uygun yapılması gerekmektedir.

Form eksiksiz bir şekilde doldurulup;

Ø  Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Alipaşa Değirmeni Sok. No:3 34560 Beyoğlu, İstanbul Adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,

Ø  Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Alipaşa Değirmeni Sok. No:3 34560 Beyoğlu, İstanbul Adresine noter vasıtasıyla göndermek suretiyle,

Ø  Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak academy@siliconmade.com  adresine göndermek suretiyle,

Ø  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından :    siliconmadeacademyegitim@hs01.kep.tr   adresine KEP ile göndererek,

Ø  Ayrıca işbu başvuru formunu doldurup imzalamak ve ıslak imzalı formu taratarak bilgisayara yüklemek suretiyle academy@siliconmade.com  adresine mail atarak, (bu usulün tercih edilmesi durumunda maile kimlik tespitini sağlayacak bir evrakın da eklenmesi gerekmektedir)

Ø  Veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler kullanılarak tarafımıza iletilmelidir.

 

Başvuruda;

v Ad, soyad ve imza,

v Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

v Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

v Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

v Talep konusu bulunması zorunludur.

v Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

v Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

v Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir

            “ŞİRKET”, ilgili kişilerin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletecekleri taleplerini, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir. İlgili Tebliğ’in 7. maddesi gereğince, İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

            Veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla “ŞİRKET” tarafından başvurucunun kimliğinin doğrulanması, ilgisiz kişilere bir başka kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak iletilmesinin önüne geçilmesi ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.

            Başvurunun “kimlik sahibi” ve/veya yetkili kişi tarafından yapılmış olduğunun teyit edilmesi ciddi önem taşımaktadır. Keza amaç kişisel verilerin korunması iken, kimlik doğrulamasının yapılamamasından ötürü 3. kişilere kişisel verilerin verilmesi ve KVKK’nın 11. maddesinde izah edilen haklar dahilinde işlem yapılması ilgili kişinin korunması gereken menfaatini zedeleyecektir. Bu nedenle kimlik doğrulama işlemleri bakımından hassasiyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ve Şirketimize yardımcı olacağınızı temenni etmekteyiz.

            “ŞİRKET”, talepleri en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. Değerlendirme sonucu yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgiliye bildirilir ve talebin kabulü halinde KVKK’ya uygun şekilde gereği yapılır.

            İlgili kişilerin başvurularının reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na KVKK madde 14 uyarınca şikâyette bulunabilir.

8.         KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE KANUNİ İSTİSNALAR ve AÇIK RIZA AÇIKLAMASI

            “ŞİRKET” tarafından ilke olarak ilgili kişilerin “açık rızalarına” başvurma yönteminin benimsenmesi arzu edilmektedir. İşbu Politika’da belirtilen işleme amaç ve şartları dikkate alındığında kanuni istisnalar kapsamına giren veri işleme şartları bakımından ilgili kişilerin rızalarının alınması gereği bulunmamaktadır.

            Ancak bu hal hiçbir koşulda “ŞİRKET”in istisna hükümlerden yararlanmayacağı ve/veya her durumda açık rıza alma yolunu seçeceği şeklinde yorumlanmamalıdır.

 

9.         KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

           9.1. Kişisel Verilerin Elde Edildiği Kanallar

            Şirketimiz kişisel verileri temelde aşağıdaki kanallardan elde etmektedir: 

Ø  Organizasyon, Etkinlik, Konferans Katılımcı- Davetli

Ø  Çalışanların Özlük Dosyası Belgeleri

Ø  Kamera Kayıtları,

Ø  SMS/E-Posta, Telefon

Ø  İnternet Sitesi, Uygulamalar, Çerezler (Cookies) ve Benzer Takip Teknolojileri,

Ø  Faks,

Ø  Posta, Kargo ya da Kurye Hizmetleri,

Ø  Diğer Fiziki ve Elektronik Ortamlar.

            Teknolojik gelişmelere bağlı olarak “ŞİRKET” tarafından yukarıdaki kişisel veri elde etme kanallarına yeni eklemeler yapılabilecek ya da mevcut kanallardan bazılarının kullanılmasından vazgeçilebilecektir. Böyle durumlarda da şeffaflığı ve hesap verilebilirliği korumak adına Politika’nın güncellenmesi yoluyla kullanılan kanalların doğru bir şekilde ifade edilmesi sağlanacaktır.

 

9.2. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

            Mevzuata uyum sağlanması için kişisel verilerin kategorize edilmesi son derece önemlidir. Mevzuatımız kişisel verileri temel olarak kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak iki kategori altında toplamaktadır. Söz konusu kategoriler altında veri tiplerine göre tarafımızca kategorizasyon yapılmıştır. 

            “ŞİRKET”in kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere ilişkin kategoriler aşağıdaki tabloda paylaşılmaktadır:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMALAR

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair bilgiler

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

Finansal Bilgi

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Özlük Bilgisi

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Çalışan İşlem Bilgisi

Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin işlenen kişisel veriler

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer gelişimlerinin Şirketimizin insan kaynakları politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi

Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen kişisel veriler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Özel Nitelikli Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

İtibar Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

Olay Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile öğrencilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

 

9.3. İlgili Kişi Sınıflandırması

            “ŞİRKET”in ilgili kişilere ilişkin sınıflandırması aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

İlgili Kişi Sınıfları

Açıklama

Müşteri/Öğrenci

Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

Çalışan Adayı

Şirkete özgeçmiş göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade eder.

Şirket İş Ortaklarının Paydaşı, Yetkilisi, Çalışanı

Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin (iş ortağı, tedarikçi gibi) çalışanları, Paydaşları ve yetkilileri dâhil olmak üzere tüm gerçek kişilerdir.

Çalışan/Stajyer

Şirkette iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişilerdir.

Potansiyel Müşteri

Şirket’in ürün ve hizmetlerini kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişilerdir.

Ziyaretçi

Şirket’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerini herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

Üçüncü Kişiler

Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile şirketin çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

 

10.       KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

            “ŞİRKET” kişisel verilerini işlemekte olduğu veri sahiplerinin kişisel verilerini elektronik ve fiziki ortamlarda gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak saklamaktadır.

            “ŞİRKET”in kişisel verileri saklama süresi ilgili mevzuatta belirlenen süreler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

            KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığını ortadan kaldıracak kişisel veri işleme amaçlarının sona ermesi halinde, “ŞİRKET” tarafından kişisel veriler imha edilecektir. Söz konusu imha işlemleri ilgili mevzuatın hükümlerine uygun olarak 6 aylık periyotlarla re’sen gerçekleştirilmekte veya veri sahiplerinden gelen taleplerin yerinde bulunması halinde neticeye bağlanmaktadır. Mevzuat gereğince, ilgili kişinin silme ve/veya yok etme taleplerini “ŞİRKET” mevzuatta başkaca bir süre öngörülmediği takdirde en geç 30 gün içinde yerine getirerek ilgili kişiyi bilgilendirecektir. 

            Kişisel Verilerin imhası ile ilgili tutanaklar ise “ŞİRKET” tarafından 3 yıl süre ile saklanacaktır. Özel mevzuatlarda öngörülen süreler saklı olup, KVKK ve ilgili mevzuatında yapılan değişiklikler sebebiyle buradaki sürelerin değişmesi durumunda söz konusu güncel süreler uygulanacaktır.

            “ŞİRKET” tarafından silme, anonimleştirme ya da yok etme imha teknikleri kullanılmaktadır.

            İmhaya ilişkin süreçler KVKK Komisyonu tarafından yürütülür ve karara bağlanır.

11.       AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

            KVKK’nın 10. maddesi uyarınca “ŞİRKET”; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında aşağıdaki bilgileri ilgili veri sahiplerine sunarak KVKK’da bahsedilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirecektir:

Ø  Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Ø  Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Ø  İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Ø  Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Ø  11. maddede sayılan diğer hakları.

            “ŞİRKET” faaliyetlerini yürütürken aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, uygun aydınlatma metinleri hazırlamakta ve bunları ilgili kişilere sunmaktadır.

   

12.       KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

            “ŞİRKET”, işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, köklü bir şirket olmanın da verdiği sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermektedir. “ŞİRKET”, ilgili mevzuatının gereklilikleri yanında KVKK’nın 12. maddesi çerçevesinde veri gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için de gereken teknik ve idari tedbirleri makul düzeyde almaktadır. Söz konusu idari ve teknik güvenlik tedbirleriyle birlikte kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin uygun güvenlik düzeyinde muhafaza edilmesi hedeflenmektedir.

            “ŞİRKET”, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi (veri işleyen) tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin ilgili veri işleyenler tarafından da alınması için gerekli tedbirleri alacaktır.

            Kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca veri sahiplerine, Kurul’a ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunacaktır.

           Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınırken Kurul tarafından yayınlanmış olan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler) ve Kurul kararları göz önünde bulundurulmaktadır.

 

İdari Tedbirler

·         Şirket bünyesinde bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi,

·         Şirket personelleri ve ilgili taraflar ile taahhütnameler ve gizlilik sözleşmelerinin imzalanması,

·         İş süreçleri üzerinde risk analizlerinin gerçekleştirilmesi,

·         Kişisel veri envanterlerinin oluşturulması,

·         Bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin işletilmesi,

·         Bilgi güvenliği ve kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında eğitimlerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi,

·         Çalışan bilgisayar vb. araç gereçlerine yetkisiz erişimlerin önüne geçmek adına söz konusu araç ve gereçleri yalnızca yetkili kişilerin kullanması,

·         Şirket içi ya da bağımsız denetimler ile faaliyetlerin gözden geçirilmesi,

 

Teknik Tedbirler

·         Sızma testleri ile Şirket bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.

·         Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.

·         Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.

·         Sistemler üzerinde yazılımsal değişiklik ve/veya güncelleme yapılacağı zaman denemeler test ortamında yapılmakta, varsa güvenlik açıkları tespit edilerek gerekli tedbirler alınmakta ve yapılacak değişikliğe son hali bu işlemlerin ardından verilmektedir. (Kararda geçiyor, yapılması gerekli.)

·         Şirketinin bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.

·         Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.

·         Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlerle ilgili teknik kontroller yapılmaktadır.

·         Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.

·         Şirket, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.

·         Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Şirket tarafından buna uygun hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

·         Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.

·         Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.

·         Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır.

·         Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.

·         Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.

·         Şirket internet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanılarak SHA 256 Bit RSA algoritmasıyla şifrelenmektedir.

·         Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir. (Altına ayrıca yazılacak)

·         Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.

·         Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,

·         Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

·         Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır.

·         Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.

·         Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.

 

13.       ORTAK ALANDA SAĞLANAN İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

            “ŞİRKET” tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; “ŞİRKET” tarafından “ŞİRKET” yerleşkesinde kaldığı süre boyunca talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu erişimin sağlanabilmesi adına ziyaretçilerden ad- soyad ve TC Kimlik numarası bilgileri talep edilebilmektedir. Ayrıca internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya “ŞİRKET” içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

            Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Şirket çalışanları bu kayıtlara yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilere aktarmaktadır. İlgili işleme faaliyeti öncesinde aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

 

14.       ÇEREZLER ÜZERİNDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

            Şirketimiz; Çerezleri, internet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktadır.

            Ayrıca internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve tercihlerinize yönelik kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktadır. Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verileriniz işlenmekte ve aktarılmaktadır.

            Şirketimiz tarafından KVKK madde 12’ye uygun olarak, çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için  https://siliconmadeacademy.com  bağlantısını kullanarak çerez politikamıza erişebilirsiniz.

 

15.            ÇALIŞANLAR VE VERİ İŞLEYENLERİN KVKK KONUSUNDA EĞİTİLMESİ VE DENETİMİ

            Şirket kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri ifa edebilmek ve ilgili kişi haklarını koruyabilmek için çalışanlarına gerekli farkındalık eğitimlerini vermektedir. Şirket bünyesine yeni katılan çalışanların da bu eğitimleri alması temin edilmektedir. Hem iç hem dış eğitim ve denetim süreçlerinde profesyonel destek alınmaktadır.

            Şirket ayrıca veri işleyenlerini dikkatli seçmekte, veri işleyenlerin KVKK uyumlarını yerine getirmesini iş süreçlerinin bir şartı olarak sunmakta ve belirli aralıklarla veri işleyenlerin KVKK uyum durumunu sorgulamaktadır. Bu kapsamda şirket, veri işleyenlerle gerekli sözleşme ve taahhütnameleri imzalayarak uygulanmasını takip etmekte, şartları sağlamayan veri işleyenlerle akdi ilişkisini sonlandırmaktadır.

           

16.        VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

             Bu politikanın kapsamına giren her türlü kişisel veri işleme faaliyeti için veri sorumlusunun kimliğine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

 

Veri Sorumlusu

Siliconmade Arge Yazılım Bilişim Anonim Şirketi

Adres

Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Alipaşa Değirmeni Sok. No:3 34560 Beyoğlu, İstanbul

Telefon

+90 850 272 7454

KEP

siliconmadeargeyazilim@hs01.kep.tr 

İnternet Sitesi

https://siliconmadeacademy.com

 

17.       YÜRÜRLÜK

            Şirket tarafından düzenlenen bu Politika … tarihinde yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel haline (https://siliconmadeacademy.com) internet adresinden erişilebilirsiniz.

 

Son Güncelleme Tarihi: 18.10.2023